Witaj w Nex Sp. z o.o.    

Oprogramowanie NEX
· Strona główna
· Oferta
· Wersje demo - pobierz
· Wersje demo on-line
· Aktualne wersje
· Cennik
· Kontakt
· Do pobrania

Aktualne wersje systemu FkNex
System finansowo-księgowy FkNex pozwala prowadzić pełne księgi handlowe zgodne z ustawą o rachunkowości z 25 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. W systemie tym dane mogą być wprowadzane bezpośrednio lub mogą pochodzić z systemów współpracujących jak np.GmNex i SpNex itp.POSIADANA WERSJA FkNex CENA UAKTUALNIENIA DO WERSJI 9.9d
9.9a - 9.9c 100 zł
9.5 - 9.8 120 zł
9.2 - 9.4 160 zł
8.7 - 9.1 360 zł
8.6 i wersje wcześniejsze 500 zł
wersja dla biura rachunkowego +50%

Do podanych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.Wykaz zmian wersji od 7.6 do 9.9c

wersja 9.9c

wersja 9.9b

 • uszczegółowiono podział kont księgowych - bilansowe, wynikowe, korygujące, rozliczeniowe, pozabilansowe,
 • dodano tabele typów dowodów księgowych związanych z numeracją dowodów,

wersja 9.9a

 • dodano kod podatku VAT do zapisów związanych z rejestrami VAT zgodny z obowiązująca deklaracją VAT. Kod ten pozwala generować Jednolity Plik Kontrolny,

wersja 9.8

 • rozszerzono nr faktury do 31 znaków,
 • wersja dla systemów Linux i Windows: XP, 2000, Vista, 7, 8 i 10,

wersja 9.7

 • nowy sposób drukowania,

wersja 9.6a

 • w funkcji rozliczania rozrachunków dodano wyświetlanie sumy zaznaczonych pozycji oraz różnicy pomiędzy sumami stron Wn i Ma ,

wersja 9.6

 • zwiększono pole treść w dowodzie księgowym do 60 znaków,
 • dodano możliwości wprowadzania najpierw wartości w walucie a następnie przeliczania na zł wg kursu,

wersja 9.5

 • dodano możliwość definicji numeru dowodu księgowego,

wersja 9.4

 • dodano nowe zestawienia dotyczące korekt kosztów z powodu nie uregulowania zobowiązań,

wersja 9.3

 • zwiększono numer dowodu księgowego do 9 znaków,

wersja 9.2a

 • dodano deklaracje: VAT - 7D, VAT - 7K,

wersja 9.2

 • umożliwiono wprowadzanie liter w symbolu konta,

wersja 9.1e

 • dodano nowe zestawienie w księgowaniu roboczym: "Faktury nierozliczone wg kont należności",

wersja 9.1b

 • umożliwiono tworzenie zestawienia "Sumowanie kont wg znaków" w formie tabeli do Excela,

wersja 9.1

 • dodano stawki VAT: 23% i 8%,

wersja 9.0

 • umożliwiono przygotowywanie zestawień w formie plików pdf,

wersja 8.7d

 • zmodyfikowano wygląd not odsetkowych - pozycje są sortowane wg dat wystawienia faktur (wcześniej wg numerów faktur),

wersja 8.7c

 • w definicji kont walutowych dodano nowy kod,

wersja 8.7b

 • umożliwiono tworzenie tabeli do Excela zawierającej dane o rozrachunkach nie rozliczonych,

wersja 8.7

 • zwiększono pole numeru faktury do 20 znaków,
 • umożliwiono wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą elektroniczną (tylko w wersji Linux),

wersja 8.6a

 • przy wyszukiwaniu kont w funkcji "Księgowania -> Rozrachunki" dodano listę planu kont (możliwość wyszukiwania wg nazwy, symbolu konta),

wersja 8.6

 • umożliwiono pracę na terminalach o większej ilości wierszy i kolumn niż 25x80 (w wersji Linux),

wersja 8.5g

 • dodano stawkę VAT 6%,
 • umożliwiono drukowanie stanu rozrachunków na koniec wskazanego miesiąca z uwzględnieniem późniejszych zapłat,

wersja 8.5f

 • umożliwiono tworzenie tabeli do Excela zawierającej dowody księgowe,
 • dodano kontrolę edycji i usuwania kontrahentów na podstawie dokumentów wprowadzonych w systemach GmNex, SpNex, ZamNex,

wersja 8.5e

 • rozszerzono o jedną linię pole do wpisywania kont rozrachunkowych, kosztowych, walutowych oraz związanych z rejestrami VAT,
 • dodano możliwość eksportowania danych o kontrahentach dotyczących eksportowanych przelewów (oprócz transakcji z przelewami),

wersja 8.5d

 • umożliwiono generowanie "Sprawozdań zdefiniowanych" do Excela (w postaci tabeli zawierającej dane za poszczególne miesiące - od początku roku do zadanego),

wersja 8.5c

 • ulepszono funkcję automatycznego rozliczania kosztów (umożliwiono definiowanie numeru dowodu księgowego),
 • umożliwiono generowania rejestrów VAT do Excela,

wersja 8.5b

 • ulepszono zestawienie "Wydruk zbioru poleceń księgowania" (dodano podsumowanie dowodów),

wersja 8.5a

 • umożliwiono ewidencję daty operacji gospodarczej,

wersja 8.4c

 • na zestawieniach dodano informację o osobie sporządzającej wydruk oraz o ostatnim zamkniętym miesiącu,

wersja 8.4b

 • dodano nowe zestawienia dostępne po księgowaniu roboczym: "Sprawozdania zdefiniowane", "Rachunek wyników", "Bilans", "Przepływy pieniężne", "F-01",
 • ulepszono wydruk rejestrów VAT wg kontrahentów (dodano podsumowanie wartości brutto, VAT oraz brutto dla każdego kontrahenta),

wersja 8.4a

 • umożliwiono filtrowanie rejestrów VAT wg symbolu NIP,

wersja 8.4

 • dodano nowe zestawienia dostępne po księgowaniu roboczym: "Rozrachunki - stan na koniec wskazanego miesiąca", "Rozrachunki nie rozliczone w układzie numerów faktur", "Raport bankowy/ kasowy",
 • umożliwiono ustawienie sposobu wyświetlania listy planu kont dostępnej przy wprowadzaniu dokumentów księgowych,
 • dodano nowe zestawienie "Faktury nierozliczone wg kryteriów",

wersja 8.3c

 • uaktualniono deklarację VAT-7,

wersja 8.3b

 • umożliwiono filtrowanie rejestrów VAT wg zakresu miesięcy, w których dowody były księgowane,

wersja 8.3a

 • dodano zestawienie sald i obrotów zawierające: bilans otwarcia, obroty wybranego okresu, obroty narastająco i salda,

wersja 8.3

 • umożliwiono drukowanie wezwań do zapłaty po księgowaniu roboczym,
 • dodano moduł drukowania zestawień ze zbiorów,
 • dodano zestawienie pokazujące sumaryczne zapisy księgowe na kontach, które wystąpiły w ramach numerów dowodów lub numerów dowodów i numerów faktur,
 • w zestawieniu "Dokumenty wg numerów dowodów" dodano możliwość wybrania tylko tych dowodów, które mają zapisy na wskazanych kontach lub grupach kont w ramach numerów dowodów lub numerów dowodów i numerów faktur,

wersja 8.2d

 • przy drukowaniu "Rejestrów Vat wg numerów dowodów" umożliwiono wybór kont, dla których rejestr ma być tworzony,

wersja 8.2c

 • umożliwiono podgląd planu kont, gdy kursor znajduje się w polu "treść" (przy automatycznym księgowaniu '5' z '4'),

wersja 8.2a

 • umożliwiono tworzenie sprawozdań na podstawie własnych definicji,

wersja 8.2

 • rozszerzono długość numeru dowodu księgowego do 8 znaków,

wersja 8.1g

 • umożliwiono edycję tekstu pojawiającego się na wezwaniach do zapłaty i saldach do potwierdzenia,

wersja 8.1d

 • wprowadzono nowe stawki Vat: 5%, 16%,

wersja 8.1c

 • umożliwiono definiowanie własnych typów rejestrów dostaw i nabyć,

wersja 8.1b

 • dodano nazwy kont na rejestrach Vat (przy drukowaniu rejestru dla podanej grupy kont),
 • na zestawieniach „Rejestry Vat -> Sumy końcowe” dodano podsumowania dla poszczególnych kont, wg których powstał rejestr,

wersja 8.1a

 • umożliwiono wprowadzanie NIP w formacie obowiązującym w UE,

wersja 8.1

 • rozszerzono symbol konta do 16 znaków,

wersja 8.0f

 • dodano komunikat o nie zamknięciu ostatniego miesiąca roku obrachunkowego; pojawia się on przy przechodzeniu do poprzedniego roku obrachunkowego,

wersja 8.0d

 • umożliwiono wprowadzanie stóp procentowych z dokładnością do 4 miejsc po przecinku,
 • ulepszono wydruk wezwań do zapłaty,

wersja 8.0a

 • na zestawieniu "Wszystkie zapisy" dodano możliwość drukowania kont przeciwstawnych,
 • dodano zestawienie "Odsetki od zobowiązań zapłaconych po terminie",

wersja 8.0

 • na wezwaniach do zapłaty dodano informację o wielkości odsetek naliczonych na każdy dzień,

wersja 7.9d

 • umożliwiono filtrowanie zestawienia "Księga główna" wg kodów kosztów rodzajowych (jeżeli wykorzystywana jest Tabela powiązań "czwórek" z "piątkami"),

wersja 7.9c

 • dodano zestawienie "Odsetki od zobowiąń",
 • dodano możliwość generowania plików DBF zawierających informacje o rozrachunkach nie rozliczonych; pliki te są generowane podczas tworzenia następujących zestawień: Faktury nie rozliczone wg kryteriów (Wydruk analityczny), Nie zapłacone należności (Zestawienie syntetyczne), Nie zapłacone zobowiązania (Zestawienie syntetyczne), Nie zapłacone rozrachunki (Zestawienie syntetyczne),

wersja 7.9

 • dodano możliwość sporządzania rejestrów sprzedaży i zakupu zawierających wyłącznie faktury rozliczone,
 • dodano możliwość ręcznego rozliczania rozrachunków,
 • zmieniono kolejność drukowania przelewów; drukują się one wg symbolu kontrahenta (w poprzednich wersjach wg fizycznej kolejności w zbiorze),
 • na zestawieniu „Rozrachunki rozliczone” dodano informację o średnim czasie rozliczania rozrachunków,

wersja 7.8c

 • dodano możliwość generowania zbiorów PK na podstawie zbioru wzorcowego (noty cykliczne),
 • w zestawieniach wykonywanych po księgowaniu roboczym uwzględniono konta pozabilansowe,

wersja 7.8b

 • dodano możliwość wyłączenia uaktualniania BO nowego roku po księgowaniu w ubiegłym roku (dla wskazanych kont ustawionych w tabeli kodów systemu),
 • dodano funkcję sprawdzania bilansu zamknięcia z bilansem otwarcia,
 • dodano możliwość ostrzegania podczas wprowadzania danych o wyłączeniu automatycznego księgowania "4" z "5",

wersja 7.8

 • dodano nowe zestawienie bilansu otwarcia (zestawienie zawiera b.o. przed zmianami, korekty b.o. oraz b.o. po korektach),

wersja 7.7c

 • umożliwiono sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupu po księgowaniu roboczym,

wersja 7.7b

 • dodano nowe rejestry VAT wg numerów dokumentów (analitycznie i syntetycznie),
 • dodano możliwość drukowania numeru przelewu i numeru kontrahenta na przelewie,
 • dodano nowe zestawienie w module "Rozrachunki nie rozliczone" - "Zestawienie nie zapłaconych rozrachunków" obejmujące należności i zobowiązania,

wersja 7.7

 • zwiększono ilość wierszy do 999 w algorytmach do Rachunku Wyniku, Bilansu i F-01. Ponadto ulepszono definiowanie tych algorytmów (dodano możliwość definiowania sum częściowych, definiowania pozycji biorących udział w obliczeniach a nie drukowanych, oznaczania wysuwu do nowej strony przed wskazaną pozycją),
 • dodano możliwość drukowania przelewów w nowym formacie,
 • dodano nowe zestawienie "Przepływy pieniężne",

wersja 7.6a

 • wprowadzono 3% stawkę VAT,
 • dodano nowe zestawienie "Zakupy w PLN i w walutach" z podsumowaniem miesięcy i walut,
 • dodano możliwość używania sald rozrachunków i bilansu otwarcia rozrachunków w algorytmach do Rachunku Wyniku, Bilansu i F-01,

wersja 7.6

 • umożliwiono rejestrowanie zapłat w systemie SpNex na podstawie dokumentów zaksięgowanych w systemie FkNex,
 • podczas rejestracji zapłat można korzystac z listy wyboru faktur wystawionych w systemie SpNex,
 • umożliwiono filtrowanie zestawień należności i zobowiązań oraz faktur nie rozliczonych wg regionów przypisanych kontrahentom,
 • w zestawieniach wykonywanych po księgowaniu roboczym uwzględniono waluty,
 • ulepszono funkcję automatycznego rozliczania kosztów (przyspieszono obliczenia, rozszerzono definicje automatów),
 • umożliwiono drukowanie zestawień bez sumowania stron (zestawienia: księga główna, salda i persalda kont, obroty m-ca/obroty z bo/ saldo, bo/obroty narastająco/ saldo, bilans otwarcia),
 • rozszerzono nazwę konta do 64 znaków.

Prawa autorskie © Nex Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2004-10-25 (5838 odsłon)

[ Wróć ]
Content ©


Nex Sp. z o.o. wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku pod numerem KRS 0000120046.
Kapitał Zakładowy: 50000 zł.
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.021 sekund