Witaj w Nex Sp. z o.o.    

Oprogramowanie NEX
· Strona główna
· Oferta
· Wersje demo - pobierz
· Wersje demo on-line
· Aktualne wersje
· Cennik
· Kontakt
· Do pobrania

Aktualne wersje systemu SpNex
System obsługi sprzedaży SpNex pozwala obsługiwać sprzedaż materiałów, towarów, wyrobów gotowych i usług. Może on pracować samodzielnie bądź współpracować z systemami: GmNex, MagNex , ZamNex, KasaNex.
Na podstawie wystawionych tu faktur oraz tabeli dekretacji system generuje zapisy księgowe do systemu FkNex.POSIADANA WERSJA SpNex CENA UAKTUALNIENIA DO WERSJI 5.4d
5.4a - 5.4c 100 zł
5.1 - 5.4 150 zł
5.0 i wersje wcześniejsze 250 zł

Do podanych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.


Wykaz zmian wersji od 3.6 do 5.4d

wersja 5.4d

 • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności,

wersja 5.4c

 • wybór typów dokumentów sprzedaży podlegających fiskalizacji,
 • wybór układu menu: NEX albo standardowy,
 • opcja podpowiadania predefiniowanych symboli do numeru dokumentu sprzedaży oraz tabela typów i symboli,
 • konfigurowalne pobieranie daty SpNex gdy data kalendarzowa niezgodna z okresem,
 • pole maski indeksu w zakresach raportów otrzymało listę wyboru indeksów,

wersja 5.4b

 • możliwość anulowania dokumentu sprzedaży,
 • możliwość wyboru sprzedawcy przy wystawianiu dokumentów,
 • obsługa podstaw prawnych zwolnień od podatku,
 • tabela kodów podatków - definiowanie filtra,
 • dodany rejestr wg faktur - pozycje z podglądem kodów podatku,
 • możliwość wyboru rodzaju cen NETTO/BRUTTO dla całego dokumentu,
 • edycja danych nabywcy zapisanych na dokumencie sprzedaży.

wersja 5.4a

 • przystosowanie systemu do tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
 • obsługa kodu podatku dla JPK na dokumentach sprzedaży i w dekretach,
 • funkcja kontroli kontrahentów dla JPK (nazwa, NIP, adres).

wersja 5.4

 • nowy sposób drukowania,

wersja 5.3c

 • kontrola stawki VAT na dokumentach fiskalnych,
 • możliwość wyboru drukarki fiskalnej.

wersja 5.3b

 • przy wystawianiu fakturach zaliczkowych umożliwiono wprowadzanie szczegółów zamówień,
 • przy wystawianiu faktur dodano podgląd zarezerwowanych w ZamNex towarów (jeżeli zostanie wpisana ilość przekraczającą stan dostępnych towarów),
 • ulepszono funkcję „przeglądania oferty” (jeżeli program współpracuje z ZamNex, to pokazane są szczegóły zamówień),
 • umożliwiono drukowanie faktur sprzedaży w języku angielskim.

wersja 5.3a

 • wprowadzono pobieranie dokumentów WZ z GmNex za pomocą jednego klawisza F5 (wcześniej dwa klawisze: F5 dla dokumentów nie zaksięgowanych, F6 dla dokumentów zaksięgowanych),
 • na podglądzie dokumentów WZ pobieranych z systemu GmNex dodano podgląd uwag do dokumentu (pole „dotyczy”),
 • dla każdego typu dokumentu sprzedaży umożliwiony wybór sposobu drukowania i/lub zapisywania w formie plików pdf,

wersja 5.3

 • możliwość zapisywania dokumentów sprzedaży do zbiorów pdf na etapie wystawiania/edycji dokumentów sprzedaży,
 • umożliwiono drukowanie słowa „faktura” zamiast „faktura Vat”,

wersja 5.2c

 • zwiększono rozmiar następujących pól w kartotece kontrahenta: miasto (do 32 znaków), ulica (do 40 znaków),
 • umożliwiono wprowadzanie brakujących kursów walut na etapie wystawiania dokumentów sprzedaży,
 • umożliwiono kontrolę wielkości marży przy wprowadzaniu cen sprzedaży,

wersja 5.2b

 • dodano nowy dokument “Rozliczenie zaliczki”,
 • umożliwiono blokowanie wystawiania dokumentów sprzedaży po przekroczeniu ustalonego dla kontrahenta limitu zadłużenia,
 • umożliwiono blokowanie wystawiania dokumentów sprzedaży dla wskazanych klientów,

wersja 5.2a

 • umożliwiono wystawianie faktur VAT bez wykazywania danych dotyczących stawki i kwoty podatku,

wersja 5.2

 • dodano stawki VAT: 23% i 8%,

wersja 5.1

 • umożliwiono przygotowywanie zestawień i faktur w formie plików pdf,

wersja 5.0

 • umożliwiono pracę na terminalach o większej ilości wierszy i kolumn niż 25x80 (w wersji Linux),
 • dodano możliwość korygowania Faktur korygujących,
 • zwiększono pole uwagi (na fakturze Vat),
 • umożliwiono konfigurowanie aktywnych stawek Vat,
 • zmodyfikowano zestawienie "Rejestr dok.końcowych" (dodatkowo pokazywane są wartości Vat),
 • dodano zestawienie "Rejestr faktur niezgodnych z Pro Forma),
 • dodano "Zestawienie sprzedaży wg kontrahent/dokument",
 • umożliwiono sporządzanie następujących zestawień dla kilku okresów: "Zestawienie dla Excela", "Zestawienie wg kontrahentów", "Zestawienie wg wyróżników", "Zestawienie wg indeksów",
 • dodano zestawienie "Ceny niższe od magazynowych" (dotyczy cen z cennika sprzedaży),

wersja 4.9

 • dodano nową stawkę Vat - 25%,
 • dodano funkcję zamykania roku (po zamknięciu roku nie ma możliwości modyfikacji i dopisywania faktur),
 • dodano możliwość rejestracji zapłat wg kontrahentów (we wcześniejszych wersjach tylko wg nr faktur),
 • umożliwiono sporządzanie zestawienia "marże uzyskane" z uwzględnieniem nie zaksięgowanych dokumentów WZ (tylko dla cen ewidencyjnych),
 • przy sporządzaniu zestawienia indeksów dodano możliwość filtrowania indeksów wg stawki Vat,
 • dodano zapisywanie informacji o zmianach w cenniku sprzedaży,

wersja 4.8

 • umożliwiono automatyczne generowanie dokumentów WZ do programu GmNex,
 • dodano obsługę partii towarów; dla każdej partii określony jest termin ważności produktu,
 • przy wystawianiu faktur Vat ulepszono podgląd pozycji,
 • umożliwiono definiowanie domyślnych rabatów dla grup towarów,
 • umożliwiono wystawianie faktur WNT wg dwóch kursów walut: zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz ustawą o podatku dochodowym,
 • przy generowaniu dekretów do systemu FkNex umożliwiono tworzenie opisu operacji na podstawie nazwy z pierwszej pozycji faktury Vat,

wersja 4.7

 • dodano obsługę akcyzy,
 • ulepszono system uprawnień (możliwość nadawania uprawnień dla kodów ruchu),
 • umożliwiono wystawianie dokumentów faktura Pro Forma (gdy system nie współpracuje z systemem MagNex),
 • ulepszono podgląd cen przy wystawianiu dokumentów sprzedaży (możliwość podglądu cen magazynowych),
 • umożliwiono blokadę ponownego wydruku oryginału dokumentów sprzedaży; blokada nie dotyczy administratora systemu,
 • umożliwiono drukowanie dekretów tylko na kopiach dokumentów sprzedaży,
 • dodano nowe zestawienie „Rejestr Vat wg kontrahentów” (rejestr syntetyczny),
 • umożliwiono blokadę edycji kontrahentów i indeksów wykorzystanych w dokumentach sprzedaży,
 • moduł zestawień dodatkowych (Spz) włączono do programu głównego,

wersja 4.6

 • dodano moduł drukowania zestawień ze zbiorów,
 • umożliwiono drukowanie na fakturach zaliczkowych informacji o wcześniej wystawionych fakturach zaliczkowych,
 • przy wystawianiu faktur umożliwiono edycję kartoteki indeksu,
 • ulepszono system uprawnień,
 • umożliwiono filtrowanie zestawienia "Rejestr dok. końcowych" wg kontrahentów,

wersja 4.5

 • wprowadzono 5% stawkę VAT,
 • dodano podręczny kalendarz wywoływany za pomocą klawisza F11 (tylko w wersji Linux),
 • umożliwiono wystawianie paragonów fiskalnych z różnymi rabatami (tylko dla drukarek POSNET, od DF301),
 • rozszerzono długość numeru dowodu księgowego do 8 znaków (przy tworzeniu dekretów do systemu FkNex),
 • umożliwiono filtrowanie indeksów materiałowych wg nazwy (tylko w wersji Linux),
 • dodano nowe zestawienie "Marże uzyskane wg wyróżników",

wersja 4.4b

 • ulepszono funkcję transmisji kartotek (możliwość wykonywania transmisji na dysk twardy lub dyskietkę),
 • dodano zestawienie pokazujące dokumenty WZ, do których nie były wystawione faktury Vat (przy współpracy z systemem GmNex),
 • umożliwiono edycję kartoteki kontrahentów przy wprowadzaniu przedpłat,
 • umożliwiono definiowanie uwag na fakturze Vat dla kontrahentów z UE,

wersja 4.4a

 • umożliwiono wywołanie listy stanów magazynowych w dowolnym miejscu (za pomocą klawisza F5),
 • umożliwiono drukowanie faktury Vat bez podpisów,
 • umożliwiono drukowanie nie zapłaconych należności na fakturze Vat,
 • w „Tabeli kodów stawek Vat” umożliwiono definiowanie analityki dla kont zespołu 4,5 i 8,
 • umożliwiono pobieranie części zaliczki przy wystawianiu faktury końcowej,

wersja 4.4

 • umożliwiono wprowadzanie NIP w formacie obowiązującym w UE,
 • dodano obsługę nowych dokumentów: faktur wewnętrznych, faktur wewnętrznych WNT,
 • umożliwiono wystawianie faktur Vat do zaliczek,
 • dodano obsługę stawki Vat „nie podlega”,
 • ulepszono listę wyboru typu dokumentu (na liście pojawiają się tylko wybrane dokumenty),
 • ulepszono listę wyboru sposobu płatności (na liście pojawiają się tylko wybrane sposoby płatności),

wersja 4.3b

 • dodano funkcję przepisywania stawek Vat na podstawie PKWiU,

wersja 4.3a

 • ulepszono listę wyboru wydziałów,
 • umożliwiono wywołanie listy kontrahentów w dowolnym miejscu (za pomocą klawisza F12),
 • przy zakładaniu indeksu materiałowego umożliwiono wprowadzanie rodzaju ceny (średnioważona lub ewidencyjna),

wersja 4.3

 • zmieniono parametry wydruku (długość strony podawana jest w wierszach),
 • ulepszono funkcję podpowiadania numerów faktur,
 • umożliwiono wprowadzanie dokumentu WZ zgodnego z numerem faktury,
 • umożliwiono wyświetlanie informacji o zadłużeniu odbiorcy na podstawie systemu FkNex,
 • ulepszono listę wyboru terminów płatności,
 • przy wyświetlaniu bieżącym stanów ilościowych dodano informację o stanie minimalnym,
 • umożliwiono zakładanie cennika sprzedaży w walucie obcej,
 • dodano kontrolę cen sprzedaży z cenami średnioważonymi,
 • dodano funkcję drukowania nalepek na towary (na podstawie kartoteki indeksu materiałowego),
 • dodano zestawienie pokazujące marże uzyskane z wyszczególnieniem pozycji faktur,

wersja 4.2

 • dodano moduł windykacji należności,
 • dodano blokadę zmiany numerów dokumentów WZ,
 • rozszerzono pole uwagi oraz umożliwiono definiowanie listy wyboru tego pola,
 • dodano nowe zestawienie "Marże uzyskane wg akwizytorów - analitycznie",
 • dodano nowe zestawienie "Marże uzyskane wg kontrahentów",
 • ulepszono listę wyboru indeksów wykorzystywaną przy wprowadzaniu pozycji faktury (pokazywane są ceny oraz stany ilościowe, jeżeli w konfiguracji cen ustawiono, że na liście jest wyświetlana cena netto lub brutto),

wersja 4.1b

 • rozszerzono format indeksu materiałowego do 17 znaków,
 • umożliwiono definiowanie domyślnego banku dla kontrahenta,

wersja 4.1a

 • umożliwiono definiowanie stałego rabatu,
 • przy tworzeniu faktury na podstawie dokumentu WZ wprowadzonego w systemie GmNex dodano pobieranie uwag,
 • dodano nowe zestawienie pokazujące sprzedaż wg kontrahentów z uwzględnieniem dokumentów WZ,

wersja 4.1

 • umożliwiono drukowanie PKWiU na fakturach VAT (zamiast SWW),
 • dodano obsługę tabeli walut,
 • dodano obsługę tabeli formatów kont,
 • dodano nowe zestawienie pokazujące dokumenty pominięte przy transmisji do systemu FkNex,
 • dodano nowe zestawienie pokazujące dokumenty pominięte przy transmisji dokumentów WZ do systemu GmNex,

wersja 4.0

 • dodano obsługę opakowań,
 • na liście indeksów magazynowych dodano informacje o stanie magazynowym oraz cenie ewidencyjnej (jeżeli w parametrach ustawiono, że lista nie ma zawierać cen netto i brutto),
 • umożliwiono rejestrowanie zapłaty za pomocą karty płatniczej,
 • umożliwiono generowanie faktur na podstawie kilku dokumentów wystawionych w systemie MagNex lub GmNex (jeżeli ustawiono, że numery WZ są wprowadzane w pozycjach faktury),
 • dodano kontrolę cen sprzedaży z cenami ewidencyjnymi przy generowaniu faktur na podstawie zamówienia,
 • dodano kontrolę powtarzalności nazw przy zakładaniu nowych indeksów magazynowych,
 • dodano nowe zestawienie pokazujące indeksy z powtarzającymi się nazwami,
 • przy współpracy z systemem GmNex rozdzielono funkcję tworzenia dekretów do systemu FkNex od funkcji transmisji dokumentów WZ do systemu GmNex,

wersja 3.9

 • rozszerzono system uprawnień,
 • dodano ostrzeżenie o wprowadzeniu stawki Vat niezgodnej z cennikiem,

wersja 3.8

 • przy otwieraniu nowego roku obrachunkowego system automatycznie ustawia format nr faktur (we wcześniejszych wersjach po otwarciu nowego roku należało od nowa ustawić format tego numeru),
 • przy wystawianiu faktur dodano możliwość rejestracji wydziałów i zleceń; dodano zestawienie sprzedaży wg wydziałów/zleceń,
 • ulepszono funkcję "szukania" w przeglądaniu oferty oraz w podglądzie indeksów,
 • umożliwiono drukowanie na fakturze kraju nabywcy,
 • umożliwiono drukowanie zestawien: "rejestr wg kontrahentów", "zestawienie faktur nie rozliczonych" wg skróconej nazwy,
 • umożliwiono drukowanie kodu pocztowego na zestawieniach: "rejestr wg kontrahentów". "zestawienie wg kontrahentów",
 • umożliwiono drukowanie wartości netto zamiast wartości zapłaty na zestawieniu "rejestr wg akwizytorów",
 • umożliwiono filtrowanie zestawienia "faktury nie rozliczone" wg ilości dni zalegania z zaplatą,
 • umożliwiono definiowanie sposobu pobierania cen z cennika. Istnieja następujące możliwosci:
 • - dla każdego indeksu musi być założony cennik, cena sprzedaży musi być zgodna z cennikiem
 • - jeżeli dla towaru został założony cennik, to cena sprzedaży musi być zgodna z cennikiem
 • - jezeli cena sprzedaży jest niezgodna z cennikiem, to system wyświetla ostrzeżenie
 • - cena sprzedaży może być dowolna,

wersja 3.7

 • dodano nowe zestawienie sprzedaży wg sprzedawców
 • zmieniono następujące zestawienia: "Rejestr sprzedaży", "Rejestr wg faktur" (przyśpieszono drukowanie zestawień oraz umożliwiono podzielenie wg dat)
 • umożliwiono drukowanie zestawień: "rejestr wg kontrahentów" oraz "faktury nie rozliczone" wg symbolu kontrahenta.
 • umożliwiono zapisywanie wybranych pozycji oferty w zbiorze *.dbf, zbiór ten może być wykorzystywany przez inny program np. Excel,
 • nowe menu,
 • wprowadzono 3% stawkę VAT,
 • przy podglądzie nr faktur dodano podgląd pozycji,
 • umożliwiono wyświetlanie wartości faktury po zakończeniu jej wprowadzania,
 • umożliwiono definiowanie magazynu domyślnego,
 • umożliwiono definiowanie symboli kontrahentów, dla których system nie ma przeprowadzać kontroli zadłużenia,
 • dodano kontrolę daty wystawienia faktury (system sprawdza czy faktura nie zostala wystawiona w niedzielę lub w sobotę),
 • dodano kontrolę daty wystawienia faktury z datą sprzedaży (system sprawdza czy data sprzedaży nie jest poźniejsza niż data wystawienia faktury oraz czy faktura nie została wystawiona poźniej niż 7 dni po dacie sprzedaży,
 • umożliwiono drukowanie oryginału faktury po wydrukowaniu kopii (we wcześniejszych wersjach system drukował oryginał a następnie kopie,
 • w funkcji "przeglądanie oferty" dodano możliwość wyświetlania sprzedaży towarów,
 • umożliwiono definiowanie uprawnień do dokonywania zmian wszystkich faktur lub wystawionych przez danego operatora,

wersja 3.6

 • ulepszono funkcję drukowania oferty,
 • umożliwiono drukowanie faktur w języku polskim i angielskim,
 • dodano funkcję generowania faktur na podstawie zamówień zarejestrowanych w systemie ZamNex,
 • przy wykonywaniu transmisji dokumentow WZ do systemu GmNex system wykonuje kopię bazy danych systemu GmNex,
 • dodano zestawienie dokumentow WZ wg magazynu/nr WZ,
 • zwiększono dlugość podpisów na dokumentach WZ do 45 znaków,
 • umożliwiono drukowanie symbolu sprzedawcy na dokumencie WZ,
 • umożliwiono generowanie faktur na podstawie kilku dokumentów WZ zarejestrowanych w systemie GmNex ( w poprzedniej wersji faktury mogły być generowane na podstawie jednego dokumentu WZ),
 • umożliwiono generowanie dokumentow PZ (zamiast dokumentow WZ) dla korekt faktur (przy współpracy systemu SpNex z systemem MagNex).

Prawa autorskie © Nex Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2004-10-25 (3887 odsłon)

[ Wróć ]
Content ©


Nex Sp. z o.o. wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku pod numerem KRS 0000120046.
Kapitał Zakładowy: 50000 zł.
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.018 sekund