Witaj w Nex Sp. z o.o.    

Oprogramowanie NEX
· Strona główna
· Oferta
· Wersje demo - pobierz
· Wersje demo on-line
· Aktualne wersje
· Cennik
· Kontakt
· Do pobrania

Aktualne wersje systemu GmNex
System gospodarki materiałowej GmNex pozwala prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową stanów magazynowych, obrotu materiałami, towarami handlowymi, wyrobami, a także wyposażeniem (środkami trwałymi o niskiej wartości).
System ten może być zasilany dokumentami pochodzącymi z systemu Magnex (prowadzenie kartotek magazynowych ilościowo) lub też dokumenty obrotu magazynowego mogą być wprowadzane doń bezpośrednio. Na podstawie zaksięgowanych tu dokumentów oraz tabeli dekretacji system generuje zapisy księgowe do systemu FkNex.POSIADANA WERSJA GmNex CENA UAKTUALNIENIA DO WERSJI 4.4d
4.4a - 4.4c 100 zł
4.1 - 4.4 120 zł
3.9 - 4.0 200 zł
3.8 i wersje wcześniejsze 300 zł

Do podanych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.


Wykaz zmian wersji od 2.6 do 4.4c

wersja 4.4c

 • konfigurowalne pobieranie daty GmNex gdy data kalendarzowa niezgodna z rokiem lub miesiącem,
 • możliwość wprowadzenia nr faktury na PZ/PZW gdy jest obsługa JPKNex,

wersja 4.4b

 • obsługa kodu podatku dla JPK na PZ, PZW, WZ i w dekretach,
 • lista dokumentów magazynowych - na klawisz F3,
 • rejestr wg dokumentów dodatkowo dla niezaksięgowanych,

wersja 4.4a

 • przystosowanie systemu do JPK,
 • kontrola niezaksięgowanych dokumentów dla JPK,
 • funkcja kontroli kontrahentów dla JPK (nazwa, NIP, adres),
 • lista dokumentów wszystkich miesięcy.

wersja 4.4

 • nowy sposób drukowania,

wersja 4.3c

 • wbudowany podręcznik użytkownika,
 • możliwość filtrowania listy kodów ruchu w wystawianiu dokumentów WZ wg definicji w tabeli magazynów.

wersja 4.3b

 • lista kodów ruchu w edycji dokumentu,
 • kalkulator ceny ewidencyjnej wszędzie na F8,
 • historia cen średnioważonych na liście stanów.

wersja 4.3a

 • możliwość drukowania brutto na dokumentach WZ,
 • zestawienie Faktury zakupu w raportach dodatkowych,
 • nowe możliwości drukowania.

wersja 4.3

 • dodano nowe zestawienie wyposażenia w użytkowaniu (funkcje podstawowe → stany → wyposażenie → wydruk/przeglądanie → wg mag/nr ewid./wyr/nr inwent”),

wersja 4.2c

 • zwiększono rozmiar następujących pól w kartotece kontrahenta: miasto (do 32 znaków), ulica (do 40 znaków),

wersja 4.2b

 • dodano funkcje kontroli dokumentów przed ich zaksięgowaniem,

wersja 4.2a

 • dodano zestawienie zużycia materiałów pokazujące zarówno dokumenty zaksięgowane jak i nie zaksięgowane (raporty podstawowe → pozostałe – zużycie materiałów → wszystkie dokumenty),

wersja 4.2

 • dodano stawki VAT: 23% i 8%,
 • ulepszono listę indeksów materiałowego (stany ujemne wyświetlane są w kolorze czerwonym),

wersja 4.1

 • umożliwiono przygotowywanie zestawień w formie plików pdf,

wersja 4.0

 • umożliwiono pracę na terminalach o większej ilości wierszy i kolumn niż 25x80 (w wersji Linux),
 • dodano nową stawkę Vat - 6%,
 • umożliwiono konfigurowanie aktywnych stawek Vat,
 • umożliwiono zaksięgowanie dokumentów (aktualizację kartotek) dla wskazanego magazynu,

wersja 3.9

 • umożliwiono sporządzanie zestawienia "Dokumenty nie zaksięgowane -> Zużycie" wg dat,
 • dodano zestawienie "Stan po zaksięgowaniu wg wyróżnik/magazyn",
 • przy sporządzaniu zestawienia indeksów dodano możliwość filtrowania indeksów wg stawki Vat,

wersja 3.8

 • dodano obsługę partii towarów; dla każdej partii określony jest termin ważności produktu,
 • ulepszono funkcję dekretowania faktur zakupu na podstawie dokumentów PZ i PZW; istnieje możliwość wprowadzania wartości z faktury w oddzielnym oknie, niezależnie od pozycji dokumentów magazynowych,
 • umożliwiono zatwierdzanie dokumentów magazynowych (wydruk po zatwierdzeniu),
 • umożliwiono drukowanie numerów katalogowych na dokumentach magazynowych,
 • ulepszono zestawienie "Sumaryczne zestawienie obrotu"; dodano możliwość wyboru zakresu dat,

wersja 3.7

 • ulepszono system uprawnień (możliwość nadawania uprawnień dla kodów ruchu),
 • umożliwiono drukowanie operatora na dokumentach magazynowych,
 • dodano obsługę akcyzy,
 • ulepszono zestawienie „Analiza stanów magazynowych” (możliwość sporządzania zestawienia uwzględniającego dokumenty nie zaksięgowane),
 • dodano zestawienie „Zużycie materiałów” uwzględniające dokumenty nie zaksięgowane, moduł zestawień dodatkowych (Gmz) włączono do programu głównego,
 • moduł analizy zapasów (ZapasNex) włączono do programu głównego,

wersja 3.6

 • dodano moduł drukowania zestawień ze zbiorów,
 • umożliwiono edycję kartoteki indeksu przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych,
 • umożliwiono ustawienie formatu numeru dowodu księgowego,
 • przy edycji/usuwaniu danych o kontrahencie dodano ostrzeżenie o wystawionych dla danego kontrahenta dokumentach,
 • dodano nowe zestawienie "Materiały niechodliwe - kupione i nie sprzedane",

wersja 3.5

 • wprowadzono 5% stawkę VAT,
 • dodano podręczny kalendarz wywoływany za pomocą klawisza F11 (tylko w wersji Linux),
 • umożliwiono zakładanie nowych zleceń przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych,
 • w funkcji "Drukowanie dokumentów" umożliwiono podgląd pozycji dokumentów,
 • umożliwiono filtrowanie indeksów materiałowych wg nazwy,
 • ulepszono funkcję "Uzgodnienie kartotek" (możliwość porównania stanów na koniec miesiąca),
 • przy wprowadzaniu dokumentów PZ i PZW umożliwiono wybór miesiąca zobowiązania podatkowego Vat,

wersja 3.4b

 • ulepszono funkcję transmisji kartotek (możliwość wykonywania transmisji na dysk twardy lub dyskietkę),
 • umożliwiono drukowanie dokumentów magazynowych z podaną ilością kopii,
 • umożliwiono księgowanie dokumentów magazynowych do podanego dnia,
 • umożliwiono rejestrowanie numerów zamówień przy wprowadzaniu pozycji dokumentów PZ,

wersja 3.4a

 • dodano nowy typ dokumentu – PZW (przychód z UE),
 • umożliwiono pobieranie dokumentów z systemu EdokNex,
 • w „Tabeli kodów stawek Vat” umożliwiono definiowanie analityki dla kont zespołu 4,5 i 8,
 • dodano zestawienie pokazujące indeksy materiałowe z powtarzającymi się nazwami,

wersja 3.3b

 • dodano funkcję przepisywania stawek Vat na podstawie PKWiU,

wersja 3.3a

 • ulepszono listę wyboru wydziałów i zleceń pojawiającą się przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych,
 • umożliwiono wywołanie listy kontrahentów w dowolnym miejscu (za pomocą klawisza F12),
 • umożliwiono wywołanie listy stanów magazynowych w dowolnym miejscu (za pomocą klawisza F5),
 • dodano możliwość definiowania jaki rodzaj ceny ma się podpowiadać przy zakładaniu indeksu materiałowego,

wersja 3.3

 • zmieniono parametry wydruku (długość strony podawana jest w wierszach),
 • ulepszono funkcję podpowiadania numerów dokumentów,
 • przy wyświetlaniu bieżącym stanów ilościowych dodano informację o stanie minimalnym,
 • umożliwiono blokadę zmian dokumentów WZ,
 • umożliwiono drukowanie dokumentów magazynowych dla podanego zakresu numerów,
 • na wybranych zestawieniach dodano sumowanie ilości materiałów z podziałem na różne jednostki miary,
 • dodano zestawienie pokazujące zlecenia zamknięte,

wersja 3.2

 • dodano nowe zestawienie pokazujące materiały niechodliwe,
 • do kartoteki indeksu dodano obsługę numerów katalogowych,
 • dodano blokadę zmiany numerów dokumentów,
 • ulepszono listę wyboru kartoteki indeksu dostępną przy wprowadzaniu bilansu otwarcia,
 • umożliwiono drukowanie zestawień: „Stan po zaksięgowaniu wg indeks/magazyn”, „Stan po zaksięgowaniu wg nazwa/magazyn” na podany dzień,

wersja 3.1b

 • rozszerzono format indeksu materiałowego do 17 znaków,

wersja 3.1a

 • przy wprowadzaniu dokumentów PZ i WZ dodano wyświetlanie nazwy kontrahenta,
 • przy wprowadzaniu dokumentów RW, RWP, PZ, ZW, ZWP dodano wyświetlanie nazwy wydziału i zlecenia,
 • przy wprowadzaniu dokumentów PZ dodano kontrolę powtarzalności numerów faktur,
 • przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych umożliwiono wprowadzanie uwag do pozycji,
 • na zestawieniu „Bieżących stanów ilościowych” dodano informację o wartości (dla cen ewidencyjnych),

wersja 3.1

 • przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych dodano listę niewykorzystanych numerów dokumentów,
 • na wydruku dokumentów magazynowych dodano jednostkę miary,
 • na wydruku dokumentów magazynowych dodano ilość zadysponowaną i wydaną,
 • na zestawieniach stanów magazynowych dodano nr pozycji,

wersja 3.0

 • przy podpowiadaniu numerów dokumentów WZ uwzględniono dokumenty WZ wystawione w systemie SpNex,
 • przy rejestrowaniu dokumentów WZ dodano kontrolę istnienia w systemie SpNex dokumentu o takim samym numerze,
 • na liście indeksów magazynowych dodano informacje o stanie magazynowym oraz cenie ewidencyjnej (jeżeli w parametrach ustawiono, że lista nie ma zawierać cen netto i brutto),
 • dodano wyświetlanie stanu magazynowego po wprowadzeniu ilości w pozycji dokumentu,
 • dodano możliwość drukowania na dokumentach WZ ceny (pobranej z cennika) oraz ceny z rabatem,
 • dodano kontrolę powtarzalności nazw przy zakładaniu nowych indeksów magazynowych,

wersja 2.9

 • rozszerzono system uprawnień,
 • dodano możliwość definiowania kolorów ekranu dla stanowisk,

wersja 2.8

 • zmieniono układ menu,
 • ulepszono funkcję szukania dostępną w listach indeksów,
 • przy wprowadzaniu faktur dodano kontrolę zgodności indeksów z wyróżnikami,
 • dodano możliwość zakładania nowej kartoteki indeksu na podstawie wcześniej założonej kartoteki (dla cen ewidencyjnych),
 • na podglądzie pozycji dokumentu PZ dodano kwotę Vat (przy cenach średnioważonych),
 • umożliwiono drukowanie nr ewidencyjnego pracownika na dokumentach RW,
 • umożliwiono sporządzanie zestawienia "stanów magazynowych wg mag/wyr/ind" na podany dzień,
 • dodano możliwość drukowania zestawienia "saldowo-obrotowego wg wyr/ind" dla podanego zakresu dat (we wcześniejszych wersjach tylko dla zakresu miesięcy),
 • dodano nowe zestawienie porównujące wartość zużytych materiałów i przychodu wyrobów gotowych wg wydz/zlecenia,
 • dodano nowe zestawienie materiałów niechodliwych,

wersja 2.7

 • dodano 3% stawkę VAT,
 • dodano możliwość pobierania arkuszy spisu z natury z systemu MagNex,
 • dodano zestawienie dokumentów zmienionych (dla dokumentów pobranych z MagNex),
 • dodano zestawienie niezgodnych dokumentów MM+ i MM-,
 • dodano zestawienie dokumentów wstrzymanych podczas aktualizacji, bez uwzględnienia dokumentów z miesiąca następnego,
 • dodano usuwanie cennika (wykorzystywanego przez system SpNex) przy usuwaniu indeksu z kartoteki,
 • przy aktualizacji dodano możliwość kontroli zgodności dokumentów MM+ i MM-,

wersja 2.6

 • umożliwiono ustawianie roku obrachunkowego innego niż rok księgowy,
 • uniemożliwiono wprowadzanie dokumentów po zamknięciu ostatniego miesiąca,
 • dodano funkcję kopiowania danych z zamykanego roku do podkatalogu ROK_POP (we wcześniejszej wersji dane z zamykanego roku były usuwane),
 • dodano możliwość generowania dokumentów RW na podstawie dokumentów PZ,
 • w zestawieniu saldowo-obrotowym pomijane są indeksy ze stanem zerowym, na których nie było obrotów,
 • przy wprowadzaniu dokumentów dodano nowe pole DOTYCZY,
 • przy wprowadzaniu dokumentów PZ dodano możliwość uzupełniania cen ewidencyjnych,
 • zwiększono długość tekstu podpisów na dokumentach WZ do 45 znaków,
 • przy sporządzaniu zestawień dokumentów nie zaksięgowanych dodano nowe kryteria filtrowania,
 • dodano nowe zestawienie "Dokumenty nie zaksięgowane wg mag/wyr/ind" (zestawienie oprócz nie zaksięgowanych dokumentów pokazuje stan magazynowy),
 • dodano możliwość sumowania zestawień wg grup indeksów.

Prawa autorskie © Nex Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2004-10-25 (2336 odsłon)

[ Wróć ]
Content ©


Nex Sp. z o.o. wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku pod numerem KRS 0000120046.
Kapitał Zakładowy: 50000 zł.
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.015 sekund